•  

                      

                         ZARZĄDZENIE nr 2 /2019/2020                                                           

                            

                                Dyrektora ZPO w Wiśniowej

                                     z dnia 26 września 2019 r.


                                                                                            

                     Na podstawie  §5  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.                                                       (Dz.U. z 2017 poz. 1603)  w sprawie organizacji roku szkolnego

     

                                                        

                                                          §1 

                Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej                                                             im. Władysława Orkana ustalam  wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

    w roku szkolnym 2019/2020  w dniach:


    2 i 3 stycznia 2020 r.

    21, 22  i 23 kwietnia 2020 r.- egzaminy ósmoklasistów

                       14 maja 2020 r. – Święto Szkoły

                       12 czerwca 2020 r.

     

                                                       §2


                                            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

     

                                                                                                                              Dyrektor ZPO

                                                                                                                  mgr Krzysztof Głowacki