• Harmonogram konsultacji nauczycielskich dla uczniów kl.4-8 od 1 czerwca 2020r.

     • Przygotowany został dla was harmonogram konsultacji z nauczycielami od dn.1 czerwca br..

      Jutro  tj. 04.06.2020r. nie będzie w szkole  konsultacji z panią Jolantą Oskwarek.Przepraszamy.!

      Pani Agnieszka Suruło zmienia termin konsultacji dla uczniów od przyszłego tygodnia z czwartku na poniedziałek Poniedziałek lekcja 1 5d (od 8.06) lekcja 2 5c (od 8.06)lekcja 3 6a (od 8. 06) lekcja 4 4a (od 8.06)

      Na konsultacje przychodzimy do szkoły z zachowaniem wszystkich zasad zawartych w Procedurze bezpieczeństwa w okresie pandemii w SP im. W.Orkana w Wiśniowej oraz wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół - Konsultacje w szkole ( są na naszej stronie internetowej) oraz z deklaracją  rodzica i oświadczeniem, które są załącznikami do Zarządzenia dyrektora Nr 13/2019/2020.

      Harmonogram_konsultacji_nauczycielskich__dla_uczniow_kl(1).docx

     • Harmonogram konsultacji dla uczniów klas ósmych.

     • Harmonogram konsultacji  grupowych uczniów

      klas VIII od 25 do 29 maja 2020 r.,

      z przedmiotów egzaminacyjnych.

      Poniedziałek 25.05.2020 r. konsultacje z języka angielskiego (sala 75 i 77)

      godz. 9.oo do 9.45. – grupa A1 s.75

      godz. 9.oo do 9.45. – grupa B1 s.77

      godz. 9.55 do. 10.40 – grupa A 2 s.75

      godz. 9.55 do. 10.40 – grupa B 2 s.77

       

      Środa 27.05.2020 r. konsultacje z języka polskiego i matematyki  kl. 8a

      godz. 9.00 do. 9.45 – grupa 1 –s.85. – j.polski

      godz. 9.55 do.10.40 – grupa 1 s.78- matematyka

      godz. 9.00 do. 9.45 – grupa 2 –. – matematyka78

      godz. 9.55 do.10.40 – grupa 2 s. - j.polski s.85

       

      Środa 27.05.2020 r. konsultacje z języka polskiego i matematyki  kl. 8b

      godz. 11.00 do. 11.45 – grupa 1 –s.85. – j.polski

      godz. 12.oo do.12.45. – grupa 1 s.78- matematyka

      godz. 11.00 do. 11.45 – grupa 2 – s.78- matematyka

      godz. 12.oo do.12.45   -grupa2. s.85. – j.polski

       

      1. Przed wejściem na teren szkoły uczniowie zobowiązani są do zapoznania z procedurami postępowania i bezwzględnego ich przestrzegania.

      Procedury dostępne na stronie internetowej szkoły .(zakładka Praca szkoły po 25 maja 2020r.   Wytyczne GIS,MZi MEN dla szkół

      ·  Konsultacje_w_szkole_____wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.docx

     • UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE !!!

     • W zakładce "Praca szkoły od 25 maja 2020r." znajdują się załączniki Nr 1,2,3,4 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły  Nr 13/19/20 z dn.18 maja br. dot. procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa w Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Wiśniowej. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z ich treścią ,                   i stosowanie się do ich zaleceń w czasie przebywania uczniów na terenie szkoły. Zanim uczeń wejdzie do budynku szkoły rodzic zobowiązany jest wypełnić i przynieść ze sobą w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole

      OŚWIADCZENIE - zał. Nr 2 do zarządzenia ( pobrać ze strony szkoły W zakładce "Praca szkoły od 25 maja 2020r."

      DEKLARACJA RODZICA zał. Nr 3 ( pobrać ze strony szkoły W zakładce "Praca szkoły od 25 maja 2020r.")

      Z racji uruchamianych w szkole zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów kl.1-3  oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych  i konsultacji dla uczniów klas 8 przed egzaminem, niezbędna jest  nam wyrażona na piśmie Państwa wola uczestniczenia  waszego dziecka w takich zajęciach i oświadczenie o dobrowolności i świadomości ryzyka i przestrzegania procedur sanitarnych na terenie szkoły. Dlatego jest to dla nas bardzo ważne. Prosimy tego nie przeoczyć. Uczniowie klas ósmych mogą  przy okazji pierwszego pobytu w szkole dostarczyć nam w/w dokumenty .

       

                                                                                                                                       Wiśniowa dn.18.05.2020 r.

       

      Zarządzenie Nr 13/19/20

      Dyrektora Szkoły Podstawowej im.  Władysława Orkana w Wiśniowej

      z dnia 18 maja 2020 r.

      w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa COVID-19

       

       

      Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy

      • ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
      • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
      • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
       i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
      • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 ze zm.);
      • wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r.

      zarządzam, co następuje:

      §1.

      1. Niniejszym wprowadzam:
      1. „Procedurę bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
      2. Oświadczenie rodziców stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
      3. Deklarację rodziców stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia;
      4. Tabelę pomiaru temperatury dziecka stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.
      1. Procedura, o której mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązuje wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w szkole.

       

      §2.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

       

       

                                                                                                                                                    Dyrektor   Szkoły

      Krzysztof Głowacki

     • Dni wolne od zajęć - zmiany

     • W związku z koniecznością przesunięcia terminu egzaminów ósmoklasistów  informujemy, że terminy  DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH  zostały ZMODYFIKOWANE DO  AKTUALNYCH POTRZEB.


      Nowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  dla klas 1-7, to:


      16.06.2020- wtorek
      17.06.2020-środa
      18.06.2020- czwartek

      w w/w/ dniach uczniowie klas 8 piszą egzamin.


      Przypominamy, że dzień 12.06.2020r. - piątek po Bożym Ciele, pozostaje dniem wolnym od zajęć zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

     • Zarządzenie dot. przedszkoli

     •                                                                                                                           Wiśniowa, dnia 15.05.2020 r. 

      Zarządzenie Nr 12/2019/2020

      Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej

      z dnia 15.05.2020 r. 

      w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej  z oddziałami  przedszkolnymi w Poznachowicach Dolnych i Wierzbanowej  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem         i zwalczaniem COVID-19

                                             Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu   z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

      § 1.

      1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej z oddziałami w Poznachowicach Dolnych  i  Wierzbanowej  w okresie od dnia 19 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w w/w przedszkolach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      § 2.

      Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronach internetowych ZPO w Wiśniowej  (Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej oraz Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Wiśniowej) .

      § 3.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2020 r.

       

                                                                                                    Dyrektor Zespołu

                                                                                                    Krzysztof Głowacki

     • Bądźmy Razem

     •  

                  Kilka ostatnich tygodni to czas bardzo wyjątkowy. Czas, którego nie pamiętają nawet nasi dziadkowie i pradziadkowie. Jest to jednak czas, w którym przyszło nam  robić zakupy, podejmować decyzje, żyć. 

      W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, powinniśmy pamiętać, że blisko nas – może wśród nas – są osoby, którym jest z różnych względów jeszcze trudniej.

                  Nasza szkoła od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem “Bądźmy Razem” w Wiśniowej. Miesiąc maj wielu z nas  kojarzy się  z organizacją Dnia Dziecka przez Stowarzyszenie. W tym roku również, chociaż inaczej, możemy wesprzeć tę inicjatywę. Wystarczy przekazać na konto Stowarzyszenia sumę, za którą chcielibyśmy kupić prezent dla dziecka Hospicyjnego. Zespół Hospicjum za uzbieraną sumę zakupi odpowiednie środki ochrony dla dzieci.

      Jeżeli nie możemy wziąć udziału w tej inicatywie, przekażmy tę wiadomość dalej … .

                 

                  Szczegółowe informacje znaleźć można na  profilu:  Facebook:@BadzmyRazemWisniowa.

                                        

      Link: www.facebook.com/BadzmyRazemWisniowa/

     • Zamknięcie przedszkoli do 18 maja

     • Wiśniowa, dnia 05.05.2020 r.

       

      Zarządzenie Nr 11 /2019/2020

      Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej

      z dnia 05.05.2020 r.

       

      w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej z oddziałami  przedszkolnymi w Poznachowicach Dolnych i Wierzbanowej  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       

                                               Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu   z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

      § 1.

      1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej z oddziałami w Poznachowicach Dolnych  i  Wierzbanowej  w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 18 maja 2020 r. w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w w/w przedszkolach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      § 2.

      Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronach internetowych ZPO w Wiśniowej  (Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej oraz Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Wiśniowej) .

      § 3.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2020 r.

       

      Dyrektor ZPO w Wiśniowej

        mgr Krzysztof Głowacki