• Bądźmy Razem

     •  

                  Kilka ostatnich tygodni to czas bardzo wyjątkowy. Czas, którego nie pamiętają nawet nasi dziadkowie i pradziadkowie. Jest to jednak czas, w którym przyszło nam  robić zakupy, podejmować decyzje, żyć. 

      W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, powinniśmy pamiętać, że blisko nas – może wśród nas – są osoby, którym jest z różnych względów jeszcze trudniej.

                  Nasza szkoła od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem “Bądźmy Razem” w Wiśniowej. Miesiąc maj wielu z nas  kojarzy się  z organizacją Dnia Dziecka przez Stowarzyszenie. W tym roku również, chociaż inaczej, możemy wesprzeć tę inicjatywę. Wystarczy przekazać na konto Stowarzyszenia sumę, za którą chcielibyśmy kupić prezent dla dziecka Hospicyjnego. Zespół Hospicjum za uzbieraną sumę zakupi odpowiednie środki ochrony dla dzieci.

      Jeżeli nie możemy wziąć udziału w tej inicatywie, przekażmy tę wiadomość dalej … .

                 

                  Szczegółowe informacje znaleźć można na  profilu:  Facebook:@BadzmyRazemWisniowa.

                                        

      Link: www.facebook.com/BadzmyRazemWisniowa/

     • Zamknięcie przedszkoli do 18 maja

     • Wiśniowa, dnia 05.05.2020 r.

       

      Zarządzenie Nr 11 /2019/2020

      Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej

      z dnia 05.05.2020 r.

       

      w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej z oddziałami  przedszkolnymi w Poznachowicach Dolnych i Wierzbanowej  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       

                                               Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu   z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

      § 1.

      1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej z oddziałami w Poznachowicach Dolnych  i  Wierzbanowej  w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 18 maja 2020 r. w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziałów przedszkolnych w w/w przedszkolach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      § 2.

      Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronach internetowych ZPO w Wiśniowej  (Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej oraz Szkoły Podstawowej im. W. Orkana w Wiśniowej) .

      § 3.

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2020 r.

       

      Dyrektor ZPO w Wiśniowej

        mgr Krzysztof Głowacki

     • Poradnik ósmoklasisty

     • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach przesyła w załączeniu ofertę kształcenia na rok szkolny 2020/2021 wszkołach ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest Powiat Myślenicki, skierowaną do uczniów klas ósmych, przed którymi ważnadecyzja dotycząca dalszej drogi edukacji. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, zrezygnowaliśmy w tym roku z drukowanej wersji Poradnika, kierując do uczniów ofertę w wersji elektronicznej. Zwracamysię z prośbą o udostępnienie Poradnika uczniom Państwa szkoły. Liczymy na to, iż pomoże on ósmoklasistom w podjęciu decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

      Z poważaniem,

      Jan Wójcik Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

      Starostwa Powiatowego w Myślenicach

      tel. 12 372-76-53

       Poradnik znajdziecie w  zakładce "Zdalne nauczanie" 

     • Próbny egzamin ósmoklasisty.

     • Podejmijcie trud zmierzenia się z zadaniami egzaminacyjnymi. Zachęcamy ! Jeśli masz techniczną możliwość to weź udział w tej próbie. Efekty swojej pracy zapisz w jednej z form podanych w komunikacie i prześlij na adres e-mailowy szkoły spwisniowa@o2.pl W tych dniach ósmoklasiści nie będą mieć innych zajęć.

      Wyniki swojej pracy (podpisane oczywiście) prześlij na adres  spwisniowa@o2.pl w postaci

      (    skanu lub zdjęcia albo screean :  karty rozwiązania i  zadania otwarte- jeśli będą, lub w pliku edytowalnym word ,pdf jak będzie wam łatwiej )

      Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

      Arkusze do egzaminu próbnego

      Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

      • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
      • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
      • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
      • Poinformowanie uczniów i rodziców

       Zachęcamy do tego, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

      • w pliku w edytorze tekstów;
      • na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
      • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
      • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.     
      •          
      •    Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów

       Dyrektorzy szkół proszeni są o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.

       Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

       Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

      • Przeczytajcie też komunikat Dyrektora CKE na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl)

     • Szanowni Państwo

     •  

      Zdajemy sobie sprawę z wszelkich niedoskonałości i utrudnień. Sytuacja, w której jesteśmy, dla Państwa, dla dzieci i młodzieży, i dla nas nauczycieli stwarza wiele frustracji. Dlatego w tych nadzwyczajnych warunkach podjęliśmy próbę określenia ilości czasu pracy dla uczniów w domu przy pełnej realizacji podstawy programowej w tygodniowym wymiarze nauki.

      Utrzymujemy znany uczniom rytm pracy, co ma znaczenie także psychologiczne. Nie tworzymy nowego planu, bazujemy na już istniejącym .Sposób realizacji zajęć, wybór materiałów itp. zależą od nauczycieli, którzy mają możliwość weryfikacji realizowanego dotychczas programu nauczania pod kątem treści z podstawy programowej i dostosowania go do wybranej metody kształcenia na odległość w danej klasie. Czas pracy ucznia przy komputerze regulują rodzice (60 minut w ciągu dnia, maksymalnie do 90 minut w ciągu dnia z 15 minutową przerwą). To nie są lekcje on - line, tylko czas pracy z daną klasą. Na lekcje on-line w wielu domach nie ma warunków. Praca ucznia podlega ocenie według ustalonych zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Prace domowe ucznia mają podany termin do wykonania ustalony przez nauczyciela. Praca domowa traktowana jest jako praca dodatkowa utrwalająca treści nauczania.

     • Kształcenie na odległość od 25.03.2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

     • W zakładce "Zdalne nauczanie" znajdziecie tematykę zajęć ,które będą obowiązywały was przez najbliższy czas.Uczyć będziemy się według dotychczas obowiązującego planu zajęć.W szczegółowych informacjach od nauczycieli znajdziecie: formy pracy, zadania do wykonania, formy kontaktu oraz co ważne ,zadania wykonywane przez was będą oceniane. Mimo takich utrudnień ,liczymy na wasze zaangażowanie i wysiłek oraz na to, że nie zaniedbacie nauki.  Dbajcie o siebie i własne zdrowie! My wam we wszystkim pomożemy.

       Dyrekcja i nauczyciele

     • Uwaga rodzice i uczniowie !

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       

      1. Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych)  
      2. zajęcia w szkole i przedszkolu będą zawieszone na 2 tygodnie; od 12 do 25 marca br.
      3. 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolu i w  Szkole Podstawowej w Wiśniowej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze :  autobus szkolny będzie kursował;
      4. Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;

       

      Porady dla uczniów :

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy e-podreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Inne ważne dla was informacje będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły w miarę ich napływania.

                         

       

       

       

     • V Powiatowy Konkurs Międzyprzedmiotowy

     • Dnia 4 marca uczniowie klas ósmych w składzie:

      Maciej Trzepaczka 8a

      Łukasz Pawlak 8a

      Emilia Bajer 8b

      Konrad Kowal 8b

      Edyta Węgrzyn 8b

      Kacper Marcisz 8b

      wzięli udział w V Powiatowym Konkursie Międzyprzedmiotowym    w Zespole Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach. Konkurs obejmował zakres wiedzy z języka polskiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, chemii, matematyki i fizyki. Uczniowie rywalizowali, rozwiązując zadania w parach.

       W gronie najlepszych, na drugim miejscu znaleźli się Maciej Trzepaczka i Łukasz Pawlak.

      Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

     • Poczta walentynkowa

     • Stałym elementem święta zakochanych jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych, ozdobnych karteczek (najczęściej jest to czerwone serce opatrzone wierszykiem). Patronem zakochanych jest święty Walenty, który udzielał potajemnie ślubów zakochanym i prawdopodobnie poniósł za to karę śmierci.

      Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiśniowej także pamiętali o dnu zakochanych. Z tej okazji, Samorząd Szkolny zorganizował pocztę walentynkową. Już 2 tygodnie wcześniej przygotowana skrzynka czekała na portierni na kartki. Każdy z uczniów naszej szkoły mógł wrzucić do skrzynki swoją walentynkę. Poczta cieszyła się dużym zainteresowaniem.

      W piątek 14.02.2020r.korespondencja została rozdzielona na poszczególne klasy, następnie kartki zostały doręczone do adresatów (uczniów, nauczycieli oraz dyrekcji). Funkcję listonosza pełnił  Patryk Obajtek, pomagały mu Patrycja Murzyn oraz Sylwia Radoń.

       

      Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

     • Można pokochać matematykę i fizykę.

     •          Pod koniec grudnia w naszej szkole odbył się Szkolny  Konkurs Matematyczno - Fizyczny dla klas 7 i 8 oraz Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 4 -6 pt. „Jednostki  wokół nas”. Dla każdej klasy został przygotowany test  o odpowiednim stopniu trudności , który był zgodny z obowiązującą podstawą programową. Celem konkursu była popularyzacja matematyki i fizyki wśród uczniów.

      Nad przeprowadzeniem konkursu czuwały nauczycielki matematyki: B. Matusiak, M. Raszewska, E. Studnicka oraz nauczycielka fizyki Pani M. Ligęzowska.

      Tytuł laureatów konkursu otrzymali:

      Klasy czwarte:

      I Miejsce : K. Burkat (4a)

      II Miejsce: J. Kowal (4a) i K. Rzońca (4b)

      III Miejsce:  G. Muta (4b)

      Klasy piąte:

      I Miejsce : K. Matusiak (5c) i K. Maj (5d)

      II Miejsce: A. Łabędź (5c), D. Roksz (5d) i K. Kantor (5a)

      III Miejsce: J. Piwowarczyk (5d).

      Klasy szóste:

      I Miejsce : R. Kot (6b)

      II Miejsce: W. Kowalczyk (6b), G. Bajer (6a) i M. Pałka (6a)

      III Miejsce:  O. Urbanik (6b).

      Klasy siódme:

      I Miejsce : J. Galia (7a)

      II Miejsce: A.Dybeł (7a)

      III Miejsce:  F. Dudzik (7a)

      Klasy ósme:

      I Miejsce : E. Węgrzyn (8b)

      II Miejsce: K. Konrad (8b)

      III Miejsce: K. Marcisz (8b).

      Wszystkim uczniom, którzy wzięli  udział w konkursie serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Wręczenie dyplomów odbyło się 14 lutego  2020r.

       

      Dnia 14 lutego w naszej szkole odbył się Matematyczny Konkurs dla klas 5 i 6 . Łącznie do konkursu przystąpiło 42 uczniów, którzy rozwiązywali krzyżówki.  Przedsięwzięcie miało na celu upowszechnienie  nauki  przez zabawę.

      Matematyka miłości

      Miłość to:

      Dodawanie radości,

      odejmowanie problemów ;

      dzielenie smutków,

      mnożenie szczęścia.

      Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

      Klasy piąte:

      I Miejsce : K. Paździor (5a)

      II Miejsce: K. Matusiak (5c)

      III Miejsce: A. Łabędź (5c), M. Poluszak (5c) i D.Urbaniak(5c)

      Klasy szóste:

      I Miejsce : J. Kubacki (6c) i A. Rzońca (6a),

      II Miejsce: G. Bajer (6a) i K.Murzyn (6c)

      III Miejsce: K. Dybeł (6c), A. Węgrzyn(6c)

       

      Podsumowaniem matematycznych walentynek może być stwierdzenie, że w matematyce można zakochać się z wzajemnością:) 

       

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

     • I love you czy Ich liebe dich?

     •        Na ogłoszony konkurs w naszej szkole ‘’Najpiękniejsza kartka walentynkowa” w języku angielskim lub niemieckim wpłynęło 60 przecudnych kartek. Wszystkie kartki walentynkowe są tak pomysłowe, twórcze, nietuzinkowe, jedyne w swym rodzaju- w formie pudełka, obrazu, kartki 3D, maskotka handmade . Wykonane one zostały bardzo starannie, z użyciem przeróżnych technik plastycznych, także z pomocą rodziców- co jak sadzę sprawiło ogromną radość dziecka i rodzica .

      Wasza pomysłowość Drodzy Uczniowie wzbudziła mój zachwyt i podziw!!!BRAWO!!!

      Prace będzie można oglądać w szkole na I piętrze na sztalugach .Zapraszam do oglądania!

      Na najbliższym apelu odbędzie się wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom.

       

      Organizator: Beata Słoboda-Kasza

     • Profilaktyka dla rodziców.

     • 20 stycznia 2020r. podczas spotkania z rodzicami odbyła się prelekcja Pana Marka Szczotkowskiego na temat jakże aktualny i jakże konieczny:

      „ Era facebooka, youtuba i blogsfery – nasze dzieci w świecie nowych mediów”

       

                  Prelegent zwrócił uwagę, że 70% kontaktów społecznych naszych dzieci to kontakty wirtualne. Telefon komórkowy jest obecnie urządzeniem, które najbardziej uzależnia.

       

      Narażonych na uzależnienie jest:

       45 % uczniów klas 4-6  i 80% uczniów powyżej klasy 6!!!

       

                  Pan Szczotkowski bardzo jasno wyjaśnił przyczyny takiego stanu rzeczy. Podkreślił, jak ważna jest rola rodziny i właściwych relacji rodzinnych. Obszernie przedstawił zagrożenia płynące z sieci:

      -wyszukiwanie niepożądanych treści

      - uzależnienie od komputera, Internetu

      - cyberbuling – przemoc w sieci: obrażanie, przezywanie, groźby, itp. (powyżej 70 %

         młodzieży to sprawcy przemocy w sieci; 80% młodzieży doznało przemocy w sieci)

      - umieszczanie danych adresowych, informacji o rodzinie, np.: informacji majątkowych

      - zawieranie nowych znajomości w sieci

      - działania pedofilii

      - gry komputerowe i internetowe

      - usługi seksualne małoletnich

       

                  Prowadzący, wieloletni policjant – obecnie czynny profilaktyk,  zwrócił uwagę, że warto wprowadzić  zasady bezpiecznego korzystania z sieci przez nasze dzieci. Najważniejsze z nich to: zasada ograniczonego zaufania; kontrolowanie komputera, telefonu dziecka; ograniczenie czasu korzystania  z komputera i telefonu oraz wiele innych.

       

                  Pamiętajmy: Internet, media zawsze będą obecne w życiu naszych dzieci. Przyszłość będzie wymagać od kolejnych pokoleń aktywności w Internecie, obsługi dróg elektronicznych wielu zadań, spraw - mniej lub bardziej ważnych.

       

      Naszym zadaniem jako rodziców, wychowawców, dorosłych jest

      odpowiedzialne  przygotowanie młodych ludzi do życia.

     • “FERIE SPĘDZONE NA MEDAL ! BY SIĘ FANTASTYCZNIE BAWIĆ W TEN ZIMOWY CZAS BEZPIECZEŃSTWO NA UWADZE NIECH MA KAŻDY Z NAS”

     • Chociaż śniegu nie widać, a wiosna – wydawać się może - coraz odważniej zagląda w nasze okolice, to jednak 27 stycznia rozpoczęliśmy ferie zimowe. By czas ten minął wszystkim uczniom bezpiecznie, zespół teatralny naszej szkoły pod kierunkiem Pani Marzeny Tomery  oraz uczniowie klasy 2b, pod opieką Pani Justyny Żak, przygotowali dla najmłodszych uczniów teatrzyk profilaktyczny pt.: “Przyszła zima biała”.

      Podczas spektaklu poruszone zostały zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabaw zimowych oraz  kontaktów z nieznajomymi. Mali aktorzy  podkreślili jak ważne jest bezpieczne, odpowiedzialne zachowanie podczas spędzania czasu wolnego; jak należy ubierać się na zimowe wyprawy np.:                  na sanki, spacery; gdzie wolno się bawić, by zabawa nie skończyła się tragedią. W końcu jak ważne jest noszenie odblasków, szczególnie jesienną i zimową porą, kiedy szybko zapada zmierzch.

               Na przedstawieniu obecny był dzielnicowy gminy Wiśniowa st. sierż. Dominik Kula                           z Komisariatu Policji w Dobczycach. Pan dzielnicowy pochwalił młodych aktorów za szczegółowe ujęcie tematu. Podkreślił jak ważne jest przestrzeganie regulaminów obowiązujących w miejscach, które odwiedzamy. Przypomniał ponadto o numerach alarmowych, które każdy z nas powinien dobrze znać.

                  Na koniec każdy uczeń klas młodszych otrzymał – przygotowany przez Panią Justnę Żak - medal 1 miejsca. Medal ma przypominać o bezpieczeństwie podczas zabaw: tych fantastycznych, tych  radosnych i przede wszystkim  tych BEZPIECZNYCH … .


                  Również 24 stycznia 2020 r. ze st. sierż. Dominikiem Kulą spotkali się starsi uczniowie naszej szkoły. Mieli oni także okazję przypomnieć sobie o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw na śniegu, o zasadach bezpiecznego zachowania oraz zasadach zachowania w kontaktach  z nieznajomymi.

      Ponadto uczniowie klas VI–VIII zapoznani zostali z przepisami prawa, które mówią o odpowiedzialności nieletnich oraz o konsekwencjach łamania tych przepisów.

     • Pomagamy Ali !

     • Jasełka pt "Błogosławiona Noc"  w wykonaniu uczniów klas piątych dla uczestników koncertu charytatywnego na rzecz Ali w hali sportowej dn. 19.01.2020 r.

     • „Tajemniczy ogród” w Teatrze Bagatela

     •           14 stycznia 2020 r. uczniowie klas 4a i 4b wraz z wychowawczyniami, pojechali na wycieczkę do Krakowa do Teatru Bagatela na spektakl „Tajemniczy ogród”. Przed spektaklem uczniowie spacerowali po Rynku i zobaczyli Ciuciu Cukier Artist Najmniejszą na Świecie Fabrykę Cukierków. Fabryczka działa zaledwie na 50 metrach kwadratowych.

      „Tajemniczy ogród” na deskach Bagateli to musical na podstawie jednej z najsłynniejszych powieści dziecięcych. Opowiada o osieroconej Mary, która zostaje oddana pod opiekę wuja, mieszkającego w ponurym zamku. Posiadłość kryje w sobie wiele tajemnic, ale siła przyjaźni pozwala przywrócić do życia nie tylko zapomniany ogród, lecz także domowników.