• Deklaracja dostępności cyfrowej

   Wstęp deklaracji

   Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Wiśniowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

   Dane teleadresowe jednostki:

   https://zpowisniowa.edupage.org/

   Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Wiśniowej

    32-412 Wiśniowa 323a

   tel. 12 2714060 , fax 12 2729735
   e-mail : spwisniowa@o2.pl;

   NIP: 6811640162

   REGON 000700217

    

   Godziny pracy Szkoły:

      poniedziałek -piątek: 7.00 – 16.00

   Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-10

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


   Ułatwienia na stronie internetowej

   • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
   • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
   • mapa strony
   • focus wokół elementów nawigacyjnych

   Data sporządzenia deklaracji

   Deklarację sporządzono dnia 2020-09-15

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Szkoły

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: 

    Dyrektor: Krzysztof Głowacki
   e-mail: 
   spwisniowa@o2.pl;
   Telefon: 12 271 40 60

   Procedura wnioskowo-skargowa

   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

   Dostępność architektoniczna

   Szkoła mieści się w budynku:

   1.      Wiśniowa 323a

   • Sekretariat szkoły, tel. 12 2714060,  fax  12 2729735  czynny 7.00 – 16.00
   • Dyrektor Szkoły – Krzysztof Głowacki

    

   Deklarację sporządzono 15-09-2020 r.

    

    

    


    

                                                                       Dostępność Szkoły dla osób niepełnosprawnych:

   Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, brak w niej wind oraz podjazdów.Na żadnym poziomie nie ma tablic informacyjnych w kontrastowych kolorach ze strzałkami kierunkowymi (z wyjątkiem oznaczenia dróg ewakuacyjnych). Nie ma informacji w alfabecie Braille’a lub tyflografice. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. Nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

    

    

    

    

    

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać