• REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

     • REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA

     • „Razem możemy więcej”

      REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W WIŚNIOWEJ

       

      I. Postanowienia ogólne

      Wolontariat – to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

      Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem  może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.

      Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

      Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną, całkowicie  nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

      Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

      Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

      Kształtowanie postaw prospołecznych.

      Rozwijanie empatii, zrozumienia.

      Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

      Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

      Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

      Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.

      II. Cele i działania

       

      III. Prawa Wolontariusza

      Do Szkolnego Klubu Wolontariuszy mogą należeć wszyscy uczniowie szkoły

      Członkowie Klubu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.

      Członkowie Klubu mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy dotyczące bieżącej działalności.

      Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę w szkole.

      Członkowie Klubu mogą  liczyć na wsparcie ze strony koordynatora i innych członków klubu.

      Każdy może przystąpić do klubu jak i z niego wystąpić uprzedzając
      odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

      IV. Obowiązki Wolontariusza

      Członkowie Klubu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działania w wolontariacie.

      Wolontariusze systematycznie uczestniczą w pracach klubu, a także w spotkaniach i warsztatach.

      Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

      Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

      Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń 
      za wykonaną pracę.

      Wolontariusze starają się przestrzegać zasad zawartych w Karcie Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu.

       V. Standardy funkcjonowania 

      Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy .

      Koordynacja pracy wolontariuszy.

      Monitorowanie działań wolontariuszy.

      Ewaluacja pracy wolontariuszy.

      VI. Struktura                                               

      Szkolny Klub Wolontariusza nie posiada nadmiernie rozbudowanej struktury organizacyjnej.

      Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekują się  nauczyciele koordynatorzy.

      VII. Obszary działania

      Szkolny Klub Wolontariusza działa pod patronatem „Bądźmy Razem” – Stowarzyszenia Hospicyjnego w Wiśniowej.

      Uczestniczy i współorganizuje wszystkie akcje organizowane przez Stowarzyszenie.

      VIII. Nagradzanie wolontariuszy

      Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy  i koordynatorów, darczyńców Stowarzyszenia na którym  będzie podsumowana działalność członków Klubu – „Gala Przyjaciel”.

      Wolontariusze zostaną nagrodzeni poprzez:

      wyrażenie uznania słownego,

      pochwałę na forum szkoły,

      umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu, gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły, wręczenie dyplomów.

      Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla  działalności wolontariusza.   

       

       

      Opiekun -  koordynator wolontariatu Joanna Trychta

    • brak danych