•  

    Program wychowawczo-profilaktyczny

                         Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana  w Wiśniowej

     

    Podstawa prawna:

    • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
    • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
    • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
    • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
    • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).
    • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
    • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
    • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
    • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
    • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawno- ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356).
    • Statut Szkoły

     

     

    Wstęp

    Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w latach 2017-2022 opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

     

    Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

    Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

     

    Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów wychowawczych i środowiskowych występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

    • wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),
    • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
    • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2012-2017,
    • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),
    • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).
    • analizy dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły
    • identyfikacji sukcesów wychowawczych i profilaktycznych ( pozytywne zmiany w zachowaniach uczniów, poziomie wiedzy, postawach, pomoc rówieśnicza)

     

    Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

    Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

    • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
    • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
    • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
    • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
    • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
    • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

     

    I. Misja szkoły

    Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

     

    II. Sylwetka absolwenta

     

    Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Wiśniowej jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

    • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
    • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
    • szanuje siebie i innych,
    • jest odpowiedzialny,
    • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
    • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
    • jest tolerancyjny,
    • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
    • jest ambitny,
    • jest kreatywny,
    • jest odważny,
    • jest samodzielny,
    • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
    • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
    • jest odporny na niepowodzenia,
    • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,

     

    III. Cele ogólne

    Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

    1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
    2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
    3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
    4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

    Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

    1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
    2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
    3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
    4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
    5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
    6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
    7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
    8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
    9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
    10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.
    1. wzmacnianie patriotyzmu: pamięć i  szacunek do miejsc ważnych dla pamięci narodowej, upamiętnianie postaci i wydarzeń z przeszłości (również lokalnych), święta narodowe, symbole narodowe

     

    Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

    Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

    1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
    2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
    3. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
    4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
    5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
    6. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

     

    Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

    Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

    1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
    2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
    3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
    4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

     

    Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

     

     

    Działalność profilaktyczna obejmuje:

    1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
    2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
    3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

     

    Działania te obejmują w szczególności:

    1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
    2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
    3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
    4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
    5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

     

    W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

    • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
    • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
    • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
    • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
    • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
    • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
    • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
    • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

     

    Zadania profilaktyczne programu to:

    • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
    • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
    • promowanie zdrowego stylu życia,
    • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
    • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
    • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
    • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
    • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
    • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

     

     

    IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

    1. Dyrektor szkoły:
    • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
    • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
    • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
    • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
    • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
    • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
    • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
    • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

     

    1. Rada pedagogiczna:
    • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
    • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców ,
    • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
    • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
    • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

     

    1. Nauczyciele:
    • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
    • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
    • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
    • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
    • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
    • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
    • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
    • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

     

    1. Wychowawcy klas:
    • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
    • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
    • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
    • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
    • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
    • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
    • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
    • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
    • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
    • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
    • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
    • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
    • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
    • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

     

    1. Zespół wychowawców:
    • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
    • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
    • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
    • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
    • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

     

    1. Pedagog szkolny:
    • diagnozuje środowisko wychowawcze,
    • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
    • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
    • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
    • , współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
    • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

     

    1. Rodzice:
    • współtworzą i uchwalają w porozumieniu z radą pedagogiczną szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
    • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
    • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
    • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
    • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
    • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

     

    1. Samorząd Uczniowski:
    • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
    • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
    • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
    • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
    • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
    • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
    • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
    • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

    V.  Uroczystości szkolne:

    • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
    • Zlot Na Suchej Polanie i Kudłaczach
    • porządkowanie zbiorowej mogiły pomordowanych w czasie pacyfikacji
    • rocznica pacyfikacji Wiśniowej i Lipnika: udział we mszy świętej
    • sztafeta Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCh
    • ślubowanie klas pierwszych,
    • pasowanie na czytelników uczniów klas I SP
    • udział w biegu memoriałowym im. Bogdana Włosika w Nowej Hucie
    • Dzień Edukacji Narodowej,
    • Narodowe Święto Niepodległości,
    • andrzejki szkolne,
    • mikołajki klasowe,
    • dzień wolontariatu
    • wigilie klasowe
    • jasełka
    • szkolne walentynki,
    • Memoriał im. K. Bubuli
    • pierwszy dzień wiosny,
    • Dzień Ziemi,
    • szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
    • Święto Patrona Szkoły,
    • Dni Oświaty Książki i Prasy
    • Dzień Matki
    • Dzień Dziecka
    • Dzień Sportu,
    • Apel podsumowujący konkursy i zawody sportowe
    • Dzień Sportu,
    • zakończenie roku szkolnego.

    V. Zadania wychowawczo-profilaktyczne i formy realizacji:

    Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, obywatelskich, patriotycznych i promowanie bezpiecznych zachowań


    Lp.

    Zadania szkoły

    Cele

    Formy i sposób

    realizacji

    I.

    Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego

    uczestnictwa w życiu

    społecznym


    1. Rozwijanie samorządności uczniów.

    Uczenie zasad demokracji.

    2. Rozwijanie tolerancji wobec innych.

    Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo.


    3. Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia.
    4. Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności, wiedzy.

    5. Kształtowanie umiejętności refleksyjnego celowego korzystania z elektronicznych nośników informacji: internet, gry komputerowe, telewizja, radio.


    6. Uczestnictwo w organizacji uroczystości szkolnych, imprez itp.


    7. Udział uczniów w akcjach organizowanych przez szkołę.


    8. Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu klasowego, szkolnego.


    9. Organizowanie czasu wolnego.


    10. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.    11. Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów.


    Udział w pracach Samorządu

    Szkolnego i klasowego.

    Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy, szkoły.


    Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości lokalnych.

    Spotkanie z seniorami z okazji Święta KEN,. Zapraszanie do szkoły i

    spotkania z osobami

    niepełnosprawnymi.

    Współpraca z hospicjum „Bądźmy Razem”,    Kodeks Ucznia, Statut Szkoły, Regulaminy


    .


    Realizacja projektów

    przedmiotowych, szkolnych.

    Udział w lekcjach muzealnych,

    w konkursach, zawodach sportowych. Prezentacja

    wyników konkursów na apelu, na stronie internetowej szkoły    Imprezy integracyjne,

    uroczystości, wyjazdy,

    marsze, happeningi

    itp.


    Konkursy , literackie,

    recytatorskie, własnej

    twórczości.

    Prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci.

    Spotkania z autorami książek dla dzieci.

    Współpraca z Biblioteką im J. Czaja

    Dyskusyjny Klub Książki


    Podkreślenie znaczenia

    twórczych postaw oraz

    działalności dodatkowej na rzecz środowiska, szkoły


    II

    Dążenie do uzyskania

    wysokiego poziomu kultury osobistej


    1. Budowanie systemu wartości,

    przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości.


    2. Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych poglądów, ludzi, religii, zjawisko homofonii.

    .

    3. Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, zawierania kompromisów.


    4. Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników.

    5. Wzmacnianie pozytywnych postaw (postawy prospołeczne i pozytywna komunikacja)    6. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka.


    7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.


    8. Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły.


    9. Promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska.


    10. Przekazanie uczniom informacji na temat konieczności poszanowania cudzych dóbr materialnych i osobistych oraz mienia szkoły.


    11. Ćwiczenie z uczniami prawidłowej reakcji w

    sytuacjach konfliktowych


    12. Uświadomienie dzieciom, że każdy może popełnić błąd. Przyznanie się i poprawa jest

    drogą do bycia lepszym człowiekiem.


    13. Pobudzenie ucznia do stawiania pytań, jak poprawić niekorzystną sytuację    Udział w akcjach

    charytatywnych, wolontariacie,

    rekolekcjach.

    Pogadanki i spotkania z

    ciekawymi ludźmi


    Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe

    zachowania i postawy w

    literaturze, historii,

    współczesności.

    Percepcja wartościowych

    filmów, sztuk teatralnych,

    wystaw.

    Lekcje wychowawcze,

    pogadanki, apele szkolne.

    Diagnoza postaw.

    Akcje charytatywne.

    Działania mające na celu

    wykazanie troski o wygląd sal, otoczenia szkoły.

    Scenki dramowe podczas apeli szkolnych    Omawianie z uczniami

    prawidłowego postępowania w trudnych sytuacjach


    III

    Rozwijanie zachowań

    asertywnych i empatycznych


    1. Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uczeń umie

    uszanować zdanie innych oraz potrafi bronić własnego zdania; uczeń umie powiedzieć nie

    na niewłaściwe propozycje, dokonuje trafnego wyboru.

    2. Rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu.


    3. Przeciwdziałanie przejawom

    niedostosowania społecznego. Przekazanie wiedzy na temat szkodliwego działania używek,

    narkotyków, również negatywnego oddziaływania nieodpowiedniego towarzystwa.

    4.Rozwijanie umiejętności efektywnego porozumiewania się, prezentowania własnego stanowiska z uwzględnieniem poglądów innych ludzi.

    Stawianie uczniów w

    hipotetycznych sytuacjach

    wymagających zajęcia

    określonego stanowiska,

    pogadanki na lekcjach,

    prelekcje specjalistów.

    Realizacja programów

    profilaktycznych, opieka

    pedagoga, współpraca z PPP, sądem dla nieletnich, Kuratorem Sądowym, Komendą Policji, Ośrodkiem

    Interwencji Kryzysowej w

    Myślenicach, GOPS Wiśniowa,
    praca w SU, lekcje wychowawcze, DKK, wolontariat

    IV

    Integracja działań

    wychowawczo-

    profilaktycznych szkoły i rodziców


    1. Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo

    -profilaktycznym oraz innymi

    prawnymi aktami Szkoły.


    2. Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa

    uczniów.

    Egzekwowanie powyższych wymagań.


    3. Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych

    do problemów klasowych.


    4. Badanie opinii rodziców odnośnie:

    -skuteczności realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych;

    -przedmiotowych systemów

    oceniania.    5. Włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych:

    -udział rodziców w tworzeniu

    Programu Wychowawczo

    -Profilaktycznego, Statutu Szkoły,

    Oceniania Wewnątrzszkolnego i

    innych;

    -udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, klasowych;

    -współpraca z rodzicami w

    planowaniu działań wychowawczych ,

    oraz pomoc w rozwiązywaniu

    problemów dziecka,

    -udział w drobnych remontach,

    Upiększaniu klas, budynku itp.


    6. Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia.


    7. Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych.

    Uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy, liberalnego wychowania itp.


    8. Uczestnictwo rodziców w zajęciach otwartych.


    9. Organizowanie imprez dla rodziców i z udziałem rodziców.

    10. Wyróżnianie rodziców za wkład pracy ,pomoc Szkole w poprawianiu warunków pracy i

    nauki.


    Na spotkaniach rodziców z wychowawcami klas.
    Działania pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli,

    opracowywanie procedur i reagowanie w sytuacjach trudnych.
    W formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach klasowych.

    Wychowawcy klas konsultują z rodzica

    mi ich oczekiwania

    odnośnie pracy wychowawczej

    i profilaktycznej.


    Współpraca z Radą Rodziców    Wywiadówki, tablica

    informacyjna


    Prelekcje specjalistów,

    informacje przekazywane przez wychowawców.


    Angażowanie rodziców do uczestnictwa i

    współorganizowania

    uroczystości i wyjazdów

    klasowych, szkolnych.


    Wręczenie rodzicom

    podziękowań za pracę.


     

    Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego oraz innych kultur i tradycji.

    Lp.

    Zadania szkoły

    Cele

    Formy i sposób

    realizacji

    I

    Kształtowanie poczucia

    przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty

    narodowej oraz postawy patriotycznej, miłości do

    ojczyzny, kultywowania

    tradycji


    1. Znajomość słów i melodii hymnu narodowego.


    2. Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości

    szkolnych, w kościele i na cmentarzu.


    3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii.


    4. Poznanie sylwetki

    Patrona Szkoły i troska o

    pamiątki po Nim.


    5. Prowadzenie kroniki szkolnej.

    6. Kultywowanie tradycji szkolnej. Organizacja i

    aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej. Uroczyste obchody świąt

    narodowych i szkolnych.


    7.Sprawne i poprawne komunikowanie się w języku polskim


    8.Działalność na rzecz środowiska szkolnego


    9.Działalność na rzecz środowiska lokalnego    Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, uroczystości szkolne i klasowe, wycieczki i wyjścia. W czasie zajęć szkolnych.    Święto Patrona

    Udział w corocznych zlotach szkół imieniem Władysława Orkana w Porębie Wielkiej    Udział we mszy św. na Suchej Polanie, Udział w uroczystościach upamiętniających pacyfikację Wiśniowej i Lipnika, Sztafeta Szlakiem Walk AK i BCh


    Lekcje języka polskiego, lekcje wychowawcze, lekcje biblioteczne, promocja czytelnictwa, DKK

    SU, wolontariat, akcje i zbiórki


    Współpraca ze Stowarzyszeniem, GOKiS, akcje charytatywne, zbiórki

    Izba Regionalna, miejsca pamięci itp.

    II

    Wprowadzenie w życie kulturalne szkoły, wspólnoty

    lokalnej


    1. Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, regionie, kraju.

    2. Poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej związek z historią regionu.


    3. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych. Organizowanie imprez na rzecz Szkoły i środowiska.


    Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, zajęcia dydaktyczne.

    Organizacja imprez,

    uroczystości szkolnych i

    .

    Współpraca z GOKiS, Lekcje w Izbie Regionalnej


    III

    Dziedzictwo kulturowe najbliższej okolicy

    1. Poznanie historii najważniejszych obiektów w naszej gminie.


    2. Historia i geneza

    powstania miejscowości


    3.Poznanie biografii ludzi zasłużonych dla regionu


    Lekcje historii, lekcje w bibliotece gminnej

    IV

    Wspólnota Europejska a

    tożsamość narodowa


    1. Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.


    2. Zachowanie tożsamości narodowej we wspólnocie. Wychowanie w duchu tolerancji.


    3. Poznanie krajów Unii

    Europejskiej.

    Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej, wystawy, konkursy itp.

    Warsztaty i lekcje kształtujące postawę tolerancji.


    Spotkania z podróżnikiem                              

    Wychowanie Prozdrowotne

                    

    Lp.

    Zadania szkoły

    Cele

    Formy i sposób

    realizacji

    I

    Kształtowanie zachowań

    sprzyjających zdrowiu


    1. Korygowanie wad budowy, postawy oraz wymowy. Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów .    2. Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny.


    3. Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku.

    Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.    4. Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności. Uświadomienie roli i znaczenia sportu oraz korzyści płynących z aktywności fizycznej. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportu.


    5. Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do i ze

    szkoły.

    6.Uświadamianie zachowań bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych.

    Poszerzanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się.

    Uświadamianie korzyści płynących ze stosowania profilaktyki.


    7.Przestrzeganie zasad higieny i obostrzeń sanitarnych w związku z sytuacją epidemiologiczną covid-19


    Realizacja zajęć sportowych i zajęć

    logopedycznych.    Lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację zdrowotną.    Pogadanki na godzinach

    wychowawczych, organizacja czynnego wypoczynku w czasie

    wolnym, konkursy/działania

    dotyczące zdrowego stylu życia.


    Organizowanie kół

    zainteresowań.

    Lekcje wychowania fizycznego i

    zajęcia SKS.    Organizowanie

    zajęć w terenie, wycieczek pieszych.

    Prowadzenie zajęć wychowania

    komunikacyjnego.

    Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową. Spotkania z policjantami.    Utrzymanie dystansu społecznego,

    częste mycie i dezynfekcja rąk,

    noszenie maseczek w przestrzeni wspólnej,

    częste wietrzenie sal,

    spędzanie przerw na świeżym powietrzu (sprzyjające warunki atmosferyczne),

    korzystanie z wydzielonych wejść do szkoły,

    korzystanie z wydzielonych (osobnych) szatni,

    lekcje wychowawcze

    -informacje na temat szczepień (plakaty, ulotki, zebranie z rodzicami)


    II

    Szkoła zapewnia uczniom

    poczucie bezpieczeństwa

    fizycznego i psychicznego


    1.Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia.    2. Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    3. Zapewnienie uczniom wsparcia i opieki psychologiczno- pedagogicznej w czasie pandemii covid-19    Opracowanie i realizacja

    harmonogramu dyżurów

    nauczycielskich. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami

    bezpieczeństwa

    obowiązującymi na terenie szkoły.


    Współpraca z powołanymi do tego instytucjami, organizacjami, specjalistami.


    Współpraca i spotkania z psychologiem, pedagogiem, lekcje wychowawcze, pogadanki (nt. radzenia sobie w czasie pandemii, powrotu do szkoły po nauczaniu zdalnym)

    W pracy z uczniami uwzględnia się orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz opinie PPP


    III

    Uzależnienia, rozpoznanie ich i

    zapobieganie


    1. Podnoszenie wiedzy ucznia na temat zagrożeń społecznych.


    2. Kształtowanie umiejętności unikania negatywnych wpływów środowiska.


    Współpraca i spotkania z

    profilaktykiem ,terapeutą, lekarzem, psychologiem.


    Realizacja programów

    profilaktycznych odpowiednio do potrzeb, prowadzenie zajęć

    terapeutycznych z klasą.

    Spotkania terapeutyczne w

    Ośrodku Interwencji

    Kryzysowej .

                           

    Wychowanie Ekologiczne


                    

    Lp.

    Zadania szkoły

    Cele

    Formy i sposób

    realizacji

    I

    Rozwijanie wrażliwości na

    problemy środowiska


    1. Przybliżenie uczniom problematyki

    konieczności ochrony środowiska naturalnego.


    2. Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska ze zdrowiem człowieka.


    3.Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę ożywioną i

    nieożywioną.


    Realizacja programów

    ekologicznych.

    Udział w akcjach np.:

    Sprzątanie Świata

    , Dzień Ziemi,

    zbiórka surowców wtórnych,

    porządkowanie terenu

    przyszkolnego w ramach godzin

    wychowawczych.

    Organizowanie zajęć w terenie.

    Organizacja szkolnych

    konkursów ekologicznych.

    II

    Upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju


    1. Ukazanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.


    Eksperymenty, doświadczenia na lekcji chemii    III

    Rozwijanie zainteresowania ekologią    Realizacja ścieżki ekologicznej.

    Pogadanki tematyczne

     

    Edukacja informatyczna

    Lp.

    Zadania szkoły

    Cele

    Formy i sposób

    realizacji

    I

    Przygotowywanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów Internetu.

    1.Poznawanie zagrożeń


    2. Konsekwencje prawne

    Pogadanki, prelekcje , spotkania uczniów kl. 1-3 z nauczycielem informatyki, spotkania z policjantem

    II

    Rozwijanie umiejętności krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej

    1.Kultura korzystania z Internetu


    2. Rozwijanie szacunku w relacjach z innymi użytkownikami sieci
    Profilaktyka uzależnień    Lp.

    Zadania szkoły

    Cele

    Formy i sposób

    realizacji

    I

    Zwiększenie poziomu

    bezpieczeństwa ucznia w

    szkole


    1. Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią.


    2. Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz.


    3. Eliminowanie zagrożeń pożarowych.


    4. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy

    oraz odpoczynku między lekcjami.


    5. Ochrona mienia społecznego.

    6. Przeciwdziałanie agresji

    w szkole.

    7. Eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.


    8.Doposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne, profilaktyczne.

    Lekcje z wychowawcą, apele, pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i profilaktyczne.
    filmy dydaktyczno - profilaktyczne

    II

    Kształtowanie umiejętności

    samodzielnego, codziennego

    dbania o

    własne

    bezpieczeństwo


    1. Zaznajamianie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole.


    2. Zaznajamianie i systematyczne

    przypominanie zasad bezpiecznego poruszania

    się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą, itp.

    3. Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń

    elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, itp.)


    4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w kontaktach z osobami nieznajomymi, wypracowanie sposobów właściwych zachowań

    Ćwiczenia ewakuacji ze Strażą Pożarną


    Spotkanie z policjantem,

    Ratownikiem WOPR
    Apele porządkowe, dyscyplinujące
    Lekcje wychowawcze, pogadanki, spotkania z Policją, apele

    III

    Doskonalenie umiejętności

    rozpoznawania zagrożeń i

    właściwego zachowania się w

    sytuacjach niebezpiecznych


    1. Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą „do” i „ze” szkoły.


    2. Kształtowanie gotowości i umiejętności

    udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.


    3. Uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, podróżami, aktywnością w okresach wolnych od nauki.

    4. Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego, rozpoznawanie nietypowych sygnałów niebezpieczeństwa.


    5. Uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.


    6. Poznawanie sposobów krytycznego korzystania z mediów i prasy.


    Pogadanki, prezentacje

    multimedialne, spotkania z policjantem.

    Zajęcia z pielęgniarką szkolną i nauczycielem przyrody, Służbą

    Maltańską.

    Czytanie literatury dotyczącej tematu.

    Zapoznanie z odpowiednimi

    procedurami postępowania.


    IV

    Eliminowanie agresji z życia

    szkoły


    1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz

    egoistycznych.

    2. Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego,

    asertywnego zachowywania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych.


    3. Monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole.


    VI

    Zapobieganie

    niepowodzeniom

    dydaktycznym

    -wspieranie

    uczniów mających trudności w nauce i w przystosowaniu się w grupie.


    1. Diagnozowanie trudności w nauce.

    2. Dostosowywanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów.


    3. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.


    4. Tworzenie zespołów wsparcia.


    5. Budowanie motywacji do nauki.


    6. Rozwijanie zainteresowań i

    uzdolnień uczniów.


    7. Wdrażanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu.    VII

    Poszerzenie wiedzy pedagogicznej rodziców i nauczycieli. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna    1.Przekazywanie rodzicom wiedzy na temat przyczyn i istoty niepowodzeń dydaktycznych


    2. Wskazówki do pracy w domu z dzieckiem.


    Organizowanie szkoleń dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

    Warsztaty dla rodziców


    VIII

    Opieka zdrowotna i pomoc socjalna


    1 Opieka po lekcjach w świetlicy szkolnej -pomoc w nauce.


    2. Badania kontrolne prowadzone przez pielęgniarkę szkolną.    3. Troska o higienę osobistą dzieci. Przeglądy czystości.


    4. Organizowanie akcji charytatywnych na terenie

    szkoły, np. Szlachetna paczka,

    współpraca z hospicjum,

    ze schroniskiem dla zwierząt.


    5. Propagowanie zdrowej żywności w sklepiku szkolnym.


    6. Akcja „Szklanka mleka”,

    Owoce w szkole”    IX

    Badania, diagnoza i analiza rozmiarów niedostosowania

    społecznego uczniów.


    1. Opracowanie i przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.


    Kwestionariusz ankiety

    X

    Współpraca z instytucjami i

    stowarzyszeniami.


    1.Współpraca ze szkołami

    podstawowymi i przedszkolami na terenie Gminy Wiśniowa


    2.Współpraca z OSP w Wiśniowej oraz PSP w Myślenicach


    3.Współpraca z PPP w Dobczycach


    4.Współpraca z Komisariatem Policji

    w Dobczycach


    5.Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania

    Problemów Alkoholowych w Wiśniowej


    6.Współpraca ze świetlicami

    Środowiskowymi na terenie gminy


    7.Współpraca z Sądem Rodzinnym w Myślenicach


    8.Współpraca z GOKiS w Wiśniowej


    9. Współpraca klubami sportowymi LKS „Lubomir”, UKS „Orliki”    VI. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

    Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

    1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

    2. analizę dokumentacji,

    3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

    4. rozmowy z rodzicami,

    5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

    6. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków.

    Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.


    Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Władyslawa Orkana w Wiśniowej w dniu 26 września 2017 r.


    Dokonano aktualizacji w dniu 29 września 2021 r.  • VI. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

   Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

   1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
   2. analizę dokumentacji,
   3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
   4. rozmowy z rodzicami,
   5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
   6. w analizy przypadków.

   Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.

    

    

   Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej                     im. Wł. Orkana w Wiśniowej   w dniu 26 września 2017 r.