•  

                      

         

                                                       ZARZĄDZENIE nr 2 /2020/2021                                                                                                      

                                                                        Dyrektora ZPO w Wiśniowej

                                                                          z dnia 25 września  2020 r.                                                                                        

                     Na podstawie  §5  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  (Dz.U. z 2017 poz. 1603)

        w sprawie organizacji roku szkolnego

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              §1 

                       Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej

    im. Władysława Orkana ustalam  wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w roku szkolnym 2020/2021

    w dniach:

                                    4 i 5 stycznia 2021 r.

                                    14 maja 2021 r. – Święto Szkoły

                                    25, 26  i 27 maja 2021 r.- egzaminy ósmoklasistów

                                    4 czerwca 2021 r.

     

                                                                                    §2 

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

     

     

                                                                                                                                Dyrektor  szkoły

                                                                                                                                 mgr Krzysztof Głowacki