• Zakończyła się rekrutacja do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Wiśniowej na rok szkolny 2020/2021.

    Poniżej lista  dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych.

    img0213.pdf

     

     

    I. Termin rekrutacji

    1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 prowadzony jest  w terminie                                   

                                            od 2 marca do 31 marca 2020 r. 

     

    2 .Rodzice dzieci mieszkających w obwodzie szkoły ( Wiśniowa, Wierzbanowa, Poznachowice Dolne)  składają  w sekretariacie szkoły pok. nr  39 -  zgłoszenie ( do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie)      sp-zgloszenie-.doc

     

     3. Rodzice dzieci mieszkających poza obwodem szkoły, chcący zapisać dziecko do naszej placówki składają  w sekretariacie szkoły pok. nr  39 - wniosek, ( do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie)         sp-_wniosek-2.doc

     

     4. Do zapisu dziecka potrzebne będą jeszcze :                         a)  kopia aktu urodzenia

                                                                                                b)  1 aktualne zdjęcie           

    5.Dodatkowe  informacje  można uzyskać  też pod nr telefonu  12  271 40 60. w godz. 8.oo-12.00

     

     

     


      II. Zasady ogólne

     


     1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje wsie : Wiśniowa, Wierzbanowa,  Poznachowice Dolne  od nr 1 do ostatniego   

    2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

    3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

    4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

    a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka, - 10 pkt

    b) szkoła jest na trasie dojazdu do  miejsca pracy jednego lub obojga  rodziców /prawnych opiekunów/ - 8 pkt

    c)w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki. 4 pk

    d) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej -2 pkt

    V. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

    Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

    VI. Odroczenia

    1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

    2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.