• Samorząd SP

     • Samorząd SP

     •  

      SAMORZĄD UCZNIOWSKI

      SZKOŁY PODSTAWOWEJ

      im. WŁADYSŁAWA ORKANA

              w WIŚNIOWEJ

      ROK SZKOLNY 2021/2022      PRZEWODNICZĄCA:  WERONIKA KOWALCZYK 8B 


      WICEPRZEWODNICZĄCY: GABRIELA MURZYN 8A

                                                    TOMASZ SADKIEWICZ 7D

      SKARBNIK: PARTYK OBAJTEK 7B 

                           DAWID ROKOSZ 7D 


      OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU: 

      MARZENA TOMERA, BARBARA POLAK


      SKŁAD SAMORZĄDU:  

      4A: JULIA TWARDOSZ, MARTYNA GALIA 

      4B: LIDIA MURZYN, BARBARA GRABOWSKA 

      5A: MACIEJ PIECHNIK, ZUZANNA OPOKA 

      5B: PAULINA BŁASZCZAK, ZUZANNA KOWAL 

      6A: ALAN DUDZIK, KINGA JAŚKOWIEC 

      6B: KACPER DOMINIK, KAROL RZOŃCA 

      7A: ANDRZEJ TWARDOSZ, PATRYK MAZUR 

      7B: MATEUSZ ROKOSZ, KSAWERY PANEK, PATRYK OBAJTEK 

      7C: KRYSTIAN CYGAN, JULIA GRABOWSKA, PATRYCJA POSTROŻNA 

      7D: TOMASZ SADKIEWICZ, DAWID ROKOSZ 

      8A: GABRIELA MURZYN, KINGA RUMAN 

      8B: RODOSŁAW KOT, WERONIKA KOWALCZYK 

      8C: GABRIELA ROKOSZ, ŁUCJA BANACH        

       

     • Regulamin samorządu uczniowskiego

      Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana  w Wiśniowej

       

       

      Rozdział I

      Nazwa, siedziba, charakter prawny

      Art. 1

      W Szkole Podstawowej im. Władysława Orkana w Wiśniowej  działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

      Art. 2

      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

      Art. 3

      Samorząd działa zgodnie ze Statutem Szkoły oraz Konwencją Praw Dziecka.

      Rozdział II

      Kompetencje i prawa Samorządu

         Art. 4

      Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich:

      1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i programem wychowawczym, z ich treścią, celami i stawianymi wymogami

      2. Prawo jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

      3. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiając zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

      4. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły oraz Radą Rodziców.

      Rozdział III

      Organy Samorządu uczniowskiego

      Art. 5

      Uczniowie szkoły tworzą następujące organy:

      a/ klasowe Rady Uczniów

      b/ szkolny Samorząd Uczniowski

      Art. 6

      1.    Klasowe Rady Uczniów wybierane są w sposób określony przez uczniów tej klasy, pod kierunkiem wychowawcy klasy

      2.    Klasowa Rada Uczniów może składać się z trzech do pięciu osób

      3.    W jej skład powinni wejść:

      a/ przewodniczący

      b/ zastępca

      c/ skarbnik

      4.    Zmiany w klasowych samorządach przeprowadzane są na zebraniu klasy w zależności od potrzeb

      Art. 7

      1.      W skład szkolnego Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

      a/ przewodniczący

      b/ zastępca przewodniczącego

      c/ członkowie

      2.      W Samorządzie działają stałe sekcje organizacyjne:

      a/ sportowa

      b/ rozrywkowa

      c/ informacyjna

      3.      Przewodniczący poszczególnych sekcji tworzą grupy w oparciu o kontakty towarzyskie.

      4.      Do zadań sekcji należy:

      a/ organizowanie działalności, do której została powołana

      b/ składania sprawozdań ze swojej pracy

      5.      Samorząd może powoływać sekcje nadzwyczajne, działające w celu wykonania konkretnego zadania.

      6.      Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

                                                            Rozdział IV

                                                     Opiekun Samorządu

      Art. 8

      Opiekun Samorządu wybierany  jest  przez  uczniów w czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego na jeden rok szkolny i powoływany na ich wniosek  przez Dyrektora Szkoły.


      Art. 9

      Zadaniami opiekuna są:

      1.      Czuwanie nad pracą Samorządu

      2.      Pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz Dyrekcją Szkoły

      3.      Doradzanie i wspomaganie inicjatywy uczniowskiej

      4.      Pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach

                                                             Rozdział V

      Praca Samorządu Uczniowskiego

      Art. 10

      1.    Posiedzenia i zebrania zwołuje Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego lub   jego opiekun.

      2.      Zebranie Samorządu może być zwołane na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub klasowych Rad Uczniów.

      3.      Zebranie Samorządu powinno odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

      Art. 11

      Do zadań Samorządu należy:

      1.      Opracowanie planu pracy Samorządu

      2.      Zdanie sprawozdania ze swej pracy

      3.      Zorganizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach ważnych dla uczniów i szkoły

      4.      Reprezentowanie opinii uczniów wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

      5.      Podejmowanie uchwał o zmianie regulaminu Samorządu

      Art. 12

      Uchwały Samorządu podejmowane są większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 członków.

                                                             Rozdział VI

      Wybory do Samorządu Uczniowskiego

      Art. 13

      1.      W wyborach do Samorządu ma prawo kandydować każdy uczeń klas I – VIII.

      2.      Każda klasa może zgłosić maksymalnie dwóch kandydatów.

      3.      Kandydaci zgłaszają się do opiekuna Samorządu w ustalonym na początku roku szkolnego terminie. Do czasu wyborów prowadzą kampanię wyborczą (plakaty, foldery, materiały polecające swoją osobę).

      4.      Kampania wyborcza odbywa się tylko na terenie szkoły i nie może mieć znamion przekupstwa.

      Art. 14

      1.      Uprawnieni do głosowania są wszyscy uczniowie. Wyniki  głosowania są ważne  przy udziale 2/3 uprawnionych do głosowania

      2.      Głosowanie jest:

      a/ powszechne (każdy uczeń ma prawo głosu)

      b/ równe (jednakowo liczy się głos każdego ucznia)

      c/ bezpośrednie (każdy musi osobiście oddać swój głos)

      d/ tajne (głosujący pozostaje anonimowy)

      3.      Głosowanie do Samorządu odbywa się w ciągu jednego dnia.


      Art. 15

      1.      W skład komisji wyborczej wchodzi opiekun Samorządu oraz osoby przez niego wyznaczone.

      2.      W wyborach do Samorządu wybierane są cztery osoby, które otrzymały największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów, a przewodniczącym zostaje ten z członków Samorządu, który uzyskał największą liczbę głosów.

      3.      W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwu lub kilku członków Samorządu, przewodniczący wybierany jest w drodze głosowania, w którym uczestniczą członkowie Samorządu.

      Rozdział VII

      Finanse Samorządu

      Art. 16

      Samorząd ma prawo organizować zbiórki surowców wtórnych, aukcje prac uczniowskich, dyskoteki itp. W celu zdobycia środków na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły oraz Radą Rodziców

      Rozdział VIII

      Dokumentacja Samorządu

      Art. 17

      Dokumentacje Samorządu stanowią:

      Regulamin Samorządu

      Protokoły zebrań Samorządu

      Sprawozdanie z działalności Samorządu      Rozdział IX

      Postanowienia końcowe

      Art. 18

      Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Samorządu.

      Art. 19

      Dokonywanie zmian w regulaminie Samorządu odbywa się w trybie właściwym dla jego ustalenia.
       

       

      Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

      Marzena Tomera

       Barbara Polak

    • brak danych