• Deklaracja dostępności cyfrowej

    Wstęp deklaracji

    Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Wiśniowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

    Dane teleadresowe jednostki:

    https://zpowisniowa.edupage.org/

    Szkoła Podstawowa im. Władysława Orkana w Wiśniowej

     32-412 Wiśniowa 323a

    tel. 12 2714060 , fax 12 2729735
    e-mail : spwisniowa@o2.pl;

    NIP: 6811640162

    REGON 000700217

     

    Godziny pracy Szkoły:

       poniedziałek -piątek: 7.00 – 16.00

    Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-10

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    Zamieszczone na stronie informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.


    Ułatwienia na stronie internetowej

    • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
    • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
    • mapa strony
    • focus wokół elementów nawigacyjnych

    Data sporządzenia deklaracji

    Deklarację sporządzono dnia 2020-09-15

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Szkoły

    Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: 

     Dyrektor: Krzysztof Głowacki
    e-mail: 
    spwisniowa@o2.pl;
    Telefon: 12 271 40 60

    Procedura wnioskowo-skargowa

    Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    Dostępność architektoniczna

    Szkoła mieści się w budynku:

    1.      Wiśniowa 323a

    • Sekretariat szkoły, tel. 12 2714060,  fax  12 2729735  czynny 7.00 – 16.00
    • Dyrektor Szkoły – Krzysztof Głowacki

     

    Deklarację sporządzono 15-09-2020 r.

     

     

                                                                        Dostępność Szkoły dla osób niepełnosprawnych:

    Szkoła nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych, brak w niej wind oraz podjazdów.Na żadnym poziomie nie ma tablic informacyjnych w kontrastowych kolorach ze strzałkami kierunkowymi (z wyjątkiem oznaczenia dróg ewakuacyjnych). Nie ma informacji w alfabecie Braille’a lub tyflografice. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. Nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

     

     

     

     

     

     

     

     

   • Napisz do nas

    If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać